Staff

Member of China Engineering Academy:

Xigao Jian(13

Part time Professor (Academician):
Yongkang HuJinji GaoYi ZengJing ZouXinhe BaoBaolian YiZhanfeng CuiXuhong QianKongming WuDongyuan Zhao

Members of State Council Discipline Review Group:
Xiaojun Peng(09Xie Quan(09

Cheung Kong Scholar Award Program Distinguished Professor:
Licheng Sun(01)、Xie Quan(05)、Shufen Zhang(05)、Xiaojun Peng(07)、Jieshan Zhong(08)、Xiaobing Lv(11)、Jingwen Chen(12)、Gaohong He(12)、Chunying Duan(14)、Anhui Lu(15

Cheung Kong Scholar Award Program Professor:
Zhanfeng Cui(04)、Chunshan Song(05)、Shaomin Hou(07)、YuryGogotsi08)、Guohua Chen(08)、Dan Li(15

Cheung Kong Scholar Award Program Young Scholar:

Jiangli Fan(2015)、Tao Liu(2015

Selected Candidates of the Recruitment Program of Global Experts:
Licheng Sun(09)、Chunshan Song(10)、Shaomin Hou(11

Selected Candidates of the National Talent Program:

Jieshan Qiu(13 

Selected Candidates of the Recruitment Program of Young Professionals:
nobutaka.maeda(12)、Zhiyu Wang(13)、Wei He(14)、Bingbing Sun(15

 

 

Contact address: Ganjingzi District Dalian Ling Road, No. 2  Tel: 0411-84986002 84706150   Fax: 0411-84986002 84708083